Budoucnost je to, o čem sníme. Přítomnost je to, o čem se nám ani nezdálo.

Komentáře

1 markisa markisa | Web | 6. prosince 2007 v 20:50 | Reagovat

hm

2 kamik kamik | Web | 9. prosince 2007 v 13:58 | Reagovat

ahojinki u me na blogu je bleskovka tak se stav budu mocinky rada... jo a promin za reklamu nekterym lidem to totiz vadi ...

3 grgl grgl | E-mail | 9. září 2008 v 11:40 | Reagovat

ty videa sou vyloženě pro ostudu chtěl bych mít prachy a takhle se nudit a dělat si prdel z lidí jako autoři ale snad bych nevyráběl takovou šmíru

4 petr petr | 15. září 2008 v 19:24 | Reagovat

Tak to je mazec takhle "oblbovat" s tím globusem...ten koupíte u vietnamců za pár šupů. S antigravitací to nemá zbla společného.

5 Miroslav Provod Miroslav Provod | E-mail | Web | 1. prosince 2008 v 9:52 | Reagovat

Kruhové stavby

Po celé Zemi je velké množství kamenných kruhů, označovaných jako astronomické kalendáře pro stanovení doby slunovratu nebo místo pro rituální úkony. Nejstarší z nich byl vybudován v Nabta Playa dva tisíce let před stavbou první egyptské pyramidy.

Pro situování kruhové stavby do energetického místa bylo nutné znát vlastnosti statické elektřiny. Tehdejší stavitelé nutně museli vědět, že seskupení každé hmoty vytváří náboj, který produkuje mimo aury ještě zóny a interzóny. Také museli vědět, že zóny vytvářejí nad Zemí trojrozměrný vodivý rastr (éter), který se v místě křížení zón projeví jako náboj s větší energetickou koncentrací. Toto místo pak stanovili jako střed kruhové stavby. Akumulovaná energie hornin ohraničující auru zvyšovala náboj uvnitř kruhu. Někde byl kruh označen jen malými kameny nebo pouze rýhou v terénu. V těchto případech nebylo nutné s energií manipulovat, ale jen označit hranici energetického místa. Kruhové stavby byly využívány pro doplnění tělesné energie, ale také mohly být využity pro účely rituální.  

Budovatelé kruhových staveb museli znát také další vlastnosti statické elektřiny, totiž - že náboje kontaktem aury s jinými náboji splynou v jeden společný, ale také, že energeticky větší náboj předává samovolně energii náboji s menší energetickou hodnotou. Lidé shromáždění uvnitř kruhové stavby měli společný náboj, který měl hodnotu součtu nábojů všech přítomných. Aby společný náboj skupiny lidí mohl získat energii z hmoty stavby, musel náboj kruhové stavby mít energetickou hodnotu větší. Pro menší počty lidí byly budovány na energetických místech menhiry, viklany, dolmeny, mounds i jiné stavby.  

Další vlastnosti náboje statické elektřiny ve své hmotě skrývá nejznámější kruhová stavba Stonehenge v horizontálně uložených horninách, které byly dováženy z velké vzdálenosti, i když hornin, ze kterých byly vybudovány svislé kvádry, byl v blízkém okolí dostatek. Podobné kombinace hornin odlišného chemického složení jsou také na jiných stavbách, jako např: na Machu Picchu, pyramidách a mnohých dalších. Z toho lze logicky odvodit, že energie procházející horninou je ovlivněna jejím chemickým složením.  V průběhu dřívějších experimentů jsem tyto kombinace nábojů zaznamenal, ale nevěnoval jsem jim větší pozornost. Je nutné tyto pokusy s různými hmotami ve větším měřítku opakovat s mnohem větší četností.    

Pokud jsem dříve prezentoval statickou elektřinu jako kosmickou energii, obával jsem se v její souvislosti použít termín antigravitace, protože neznámou kosmickou energii věda nebrala nikdy vážně. Jinak je tomu s málo známou největší přírodní silou - statickou elektřinou. Je součástí veškeré hmoty a je nezbytné ji respektovat. Zde ovšem dvojnásob platí - co neznáme, nemůžeme hodnotit. Nejprve je nutné vše dokonale poznat.

Zahi Hawass ve své knize “Pyramidy” uvádí: „Některé hrobky jsou zahloubené a přikryté obdélníkovými kamennými bloky o velikosti několika nákladních vagónů nebo malých domů“.

V Baalbecku jsou uloženy dva tisícitunové kvádry, třetí je dosud v lomu. Větší množství transportovaných statunových hornin je i na jiných místech. Nemohu akceptovat takové experimenty, jestliže někdo rozhýbá sochu na Velikonočním ostrově o hmotnosti 15 tun, nebo když transportuje horninu o stejné hmotnosti lidskou silou a věda z toho učiní závěr, že tak byly transportovány horniny i větších hmotností. Uvěřím, když stejný pokus bude opakován s horninou o hmotnosti alespoň jedno sto tun, což ovšem předem vylučuji jako technický nesmysl. Do té doby pro mne bude platit pro vědu kacířská věta: „Dávné kultury znaly tajemství antigravitace“. Budovatelé megalitických staveb při transportu nadměrných hmotností hornin disponovali pouze lidskou silou a znalostmi o statické elektřině. Musíme tedy hledat vysvětlení v oblasti statické elektřiny, lidskou silou se nebudeme dále zabývat, byla by to ztráta času.

Historie popisuje neuvěřitelné události o lidech plujících vzdušným prostorem bez pomoci jakéhokoli technického zařízení. Zdařilou levitaci pozoroval dokonce i císař František I. se svými dvořany. Hrdinou neobvyklé produkce byl mystik Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle vznese kdykoli do výše a může tam setrvat alespoň čtvrt hodiny. Panovník se rozhodl jeho tvrzení prověřit. Svědectví o úspěchu zkoušky se zachovalo, díky svobodnému pánovi du Prel. Panovník dal z vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho nechal umístit sto dukátů. Ty si měl ponechat Schindler, pokud by se mu je podařilo bez jakýchkoli pomůcek sundat. Schindler se asi minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peníze uchopit. Potom se pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel v prostoru, jako by si chtěl po námaze odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu."

Český badatel Břetislav Kafka ve své knize „ Nové základy experimentální psychologie“, která byla poprvé publikována téměř před sto lety, napsal: „Vlastnosti magnetismu a přidružených jevů jsou nevyčerpatelné. Za hlubokého spánku (daleko hlubšího než při snech) subjektu či media, automatického nebo mechanického, může vlivem magnetismu nastat přerušení přitažlivosti zemské až vznesení se subjekta (levitace). Podmínkou je odejmutí jeho osobního magnetismu nejméně šesti osobami, jež spojením rukou vytvoří řetěz, uzavřený sedícím subjektem. Myšlenka musí být jednotná, nerušená, spíše flegmatická. Je-li mezi členy řetězu skeptik, pokus se nezdaří. Musí tudíž všichni zúčastnění dětinsky věřit (mít naprosto oddanou víru)“.

Tento jev si vysvětluji tak, že u pokusné osoby šlo o snížení tělesného náboje statické elektřiny, jehož energii převzalo šest osob. Snížení náboje hmoty u hornin bude mít pravděpodobně jiný průběh, ale bude přiměřený technickým možnostem tehdejší doby. Bohužel, pro podobné pokusy nemohu zajistit osoby s požadovanými vlastnostmi, ale existuje dostatečný počet skupin zabývající se parapsychologií. Členové těchto skupin mají zvýšený zájem o výzkum dosud nevysvětlených přírodních jevů, mají tedy motivaci pro opakování experimentu a najít vysvětlení. Za úspěšný výsledek pokusu lze považovat i „pouhé„ snížení hmotnosti figuranta. Zatím je to jediná stopa, která napovídá, jakým směrem dále postupovat. Je proto nanejvýš nutné co nejdříve začít. Pokud se podařilo empiricky proniknout do některých základních vlastností statické elektřiny, lze uspět i při dalším výzkumu dosud neznámých jevů.

Listopad 2008

Miroslav Provod

http://www.miroslavprovod.com  

Webové stránky v českém jazyce jsem pro nezájem před několika lety zrušil. Zadejte na vyhledávači GOOGLE heslo: www.miroslavprovod.com , otevře se nabídka časopisů, které otiskují mé články. Některé jsou v českém jazyce a většinu článků zde naleznete.  

.

.

6 Miroslav Provod Miroslav Provod | E-mail | Web | 8. ledna 2009 v 8:17 | Reagovat

Golanské výšiny

Golanské výšiny o rozloze asi 1250 kilometrů čtverečních jsou důležitou

pramennou oblastí, zásobující vodou čtyři státy. Nadměrná přítomnost

statické elektřiny zde vyplývá z velkého počtu megalitických staveb. Zdejší

kruhovou stavbu o průměru 159 metrů tvoří pět koncentrických kruhů

vyskládaných z volně ložených kamenů o celkové hmotnosti asi 37 000 tun.  

Největší použité kameny váží kolem 20 tun. V okolí této stavby se nachází i

na 8 500 dalších dolmenů a menhirů, z nichž největší váží 50 tun a jsou

vysoké až 7 metrů.

Golanské výšiny z hlediska výzkumu statické elektřiny lze považovat za

ojedinělou přírodní laboratoř, ze které lze získat důležité historické

informace. Pro současnou vědu téměř neznámá statická elektřina byla v

historii podstatná pro veškeré megalitické stavby vybudované na celé

Zemi. Nové poznatky o vlastnostech statické elektřiny, které popisuji v

http://www.miroslavprovod.com <http://www.miroslavprovod.com/> nabízejí pokračujícím výzkumem proniknout hlouběji do tajemství konstrukcí

megalitických staveb s kombinacemi odlišných druhů hornin jako např.

Stonehenge, Machu Picchu a mnohé další.

Megalitické stavby měly stejnou funkci, ve své hmotě akumulovaly statickou

elektřinu, kterou získávaly z různých zdrojů. Na Golanských výšinách jsou

zdrojem převážně podzemní prameny, od kterých získávají megality náboj statické elektřiny.

"Elektronika lidského těla" pro zajištění funkčnosti všech orgánů odebírá statickou

elektřinu z buněčných membrán, kde ji neustále doplňují mitochondrie.

Různými experimenty lze prokázat, že náboj lidského těla lze doplnit i jiným

způsobem - pobytem v blízkosti většího náboje statické elektřiny, který

samovolně předává energii buněčným membránám. Přesun energie probíhá

pozvolna, v případě z horniny do lidského těla přibližně v desítkách minut.

Z toho vyplývá, že megalitické stavby, a v pozdější době i sakrální stavby,

byly budovány především pro zdravotní účely.

Golanské výšiny jsou velkou nápovědou, která vyžaduje rozsáhlejší výzkum.

Mám na mysli získání statistických údajů o všech megalitech v této oblasti,

především z jakých druhů hornin byly vybudovány jednotlivé dolmeny a

jejich chemické složení. Nadměrný počet dolmenů v poměru k počtu obyvatel

napovídá, že zde nemohlo jít pouze o doplňování tělesné energie. Z kombinací

hornin u mnohých staveb tohoto druhu lze odvodit, že nebylo lhostejné, jakým

druhem horniny statická elektřina prochází. Je pravděpodobné, že byla

ovlivněna chemickými vlastnostmi horniny, které převáděla na buněčné

membrány lidského těla. Pokud se prokáže kombinace rozdílných druhů hornin u dolmenů, logicky vyplyne, že byly cíleně budovány pro léčení různých tělesných

anomálií.

Velká seskupení megalitů nejsou jen na Golanských výšinách, ale na různých

místech po celé Zemi. Další statistické údaje z jiných míst by

umožnily věrohodnější hodnocení technické úrovně dávných kultur a nové

poznatky nejen z historie, ale také o statické elektřině. Z ekonomického

hlediska může znovuobjevená energie přinést lidem v mnoha oborech četné

motivace.

Leden 2009-01-06

Miroslav Provod

P.S. Webové stránky jsou pouze v angličtině. Články v českém jazyce naleznete v časopisech na vyhledávači GOOGLE po zadání hesla „miroslav provod+statická elektřína“

7 Miroslav Provod Miroslav Provod | E-mail | Web | 10. března 2009 v 8:28 | Reagovat

Statická elektřina versus éter

Byl to Aristotelés, kdo jako první obeznámil svět s novým pojmem „éter“. Megalitické stavby, jejichž podstatou je trojrozměrný energetický rastr – éter, ale prokazují, že již minulé kultury znaly vlastnosti statické elektřiny. Albert Einstein označil éter za „mrtvý“ pravděpodobně proto, že jej ke své práci nepotřeboval. Éter není mrtvý, právě naopak, jde v podstatě o energetické složky velkého množství nábojů statické elektřiny – zón a interzón, které ve značné míře ovlivňují život na Zemi.

Náboj statické elektřiny se skládá ze tří energetických složek – aury, zón a interzón. Éter se skládá ze dvou energetických složek - zón a interzón.

Náboj statické elektřiny = aura + zóny + interzóny

Éter = zóny + interzóny

Pro megalitické stavby by nebylo logického zdůvodnění, kdyby jejich budovatelé neznali další vlastnost statické elektřiny, že náboje kontaktem aury splynou v jeden náboj společný a následně pozvolna dochází k vyrovnání energetické hodnoty jejich potenciálů. Rovněž budování megalitů ve značných vzdálenostech od energetických zdrojů napovídá, že jejich stavitelé znali vodivost zón, a znali způsob jak je identifikovat. Samovolný přesun energie prostřednictvím éteru z většího náboje do náboje menšího bylo podstatou pro budování megalitických staveb.  

Uvedené znaky statické elektřiny prezentují pouze část jejích vlastností, kterou lze snadno experimenty prokázat, další atributy patrné z manipulací hornin zůstávají skryty. Mám na mysli kombinace hornin s ohledem na jejich chemické složení a vrchol záhady dávných kultur – budování viklanů. Jednoduchým experimentem lze u horniny prokázat nárůst energie i při nepatrném pohybu. To byl hlavní důvod pro budování sta tisíců viklanů po celé Zemi. Na zdůvodnění tohoto jevu budeme pravděpodobně čekat, až fyzika dosáhne úrovně našich dávných předků. Snad se vysvětlení skrývá v dosud neznámé vlastnosti statické elektřiny, stejně jako kulové blesky nebo dráhy, po kterých se pohybují. Marně jsem se pokoušel několik dnů postavit asi dvaceti kilovou neopracovanou horninu do viklavého stavu. Nemohu pochopit, jak toho dosáhli lidé v pravěku s horninami o hmotnosti desítek tun. Podobných záhad je v megalitické době skryto více, myslím, že nastal čas se tím vážněji zabývat.  

Nelze se divit tomu, že éter byl od pravěku všemi civilizacemi využíván pouze pro kultovní účely a pro jiné záměry byl opomíjen. Lze to chápat také tak, že duchovní vůdci využívaly přírodní sílu, se kterou bylo snadné s lidmi manipulovat. Není zapotřebí se o tom více rozepisovat, je všeobecně známo, že to v různých formách prochází dějinami a funguje to spolehlivě dodnes.

Menhiry nahradily obelisky a věže, místo dolmenů byly budovány kapličky, rotundy, mounds, nebo jiné menší stavby rozmístěné po celém světě. Kruhové megalitické stavby pro větší počty lidí nahradily větší sakrální stavby všeho druhu. Na webových stránkách uvádím, kde se nacházejí vhodná energetická místa pro situování uvedených staveb. Je snadné se přesvědčit, že stavitelé megalitických a sakrálních staveb tato místa respektovali. Domnívám se, že duchovním vůdcům dávné historie i středověku nelze nic vytýkat, správné vedení může být lidem jen prospěšné, ale velice snadno může být také zneužito.  

Vše se ale změnilo v době, kdy největší přírodní sílu – statickou elektřinu negativně ovlivnil člověk budováním velkých civilizačních nábojů. Jsou to zejména elektrárny, rozvody energie, velkoměsta, přehrazení vodních toků apod. Přírodou pečlivě vyvážený éter byl člověkem chaoticky narušen. Nevyvážená statická elektřina může být příčinou přírodních anomálií, které přisuzujeme jiným vlivům. Některé experimenty empirického výzkumu naznačují negativní vlivy éteru na organismy, nelze vyloučit, že je to způsobeno navršením přírodního éteru civilizačními náboji. Znovu objevovaná statická elektřina otevírá prostor pro výzkumy v mnoha směrech.

Nikola Tesla napsal: “Toho dne, kdy věda začne zkoumat mimofyzikální úkazy, zaznamená za jediné desetiletí větší pokroky, než za celá staletí své dosavadní existence“.

Mimofyzikálními jevy se zabývám 45 let a výrok Nikola Tesly mohu jen potvrdit, ale otevřít prostor pro další výzkum bude velice náročné. Nejprve je nutné zkonstruovat měřicí přístroj na energetické složky statické elektřiny – éter. V článku „Dowsing versus aura“ jsou uvedeny vlastnosti energetických složek, které mohou něco napovědět při volbě senzoru. Již řadu let se o to pokouším, ale dospěl jsem názoru, že mohou uspět jen specialisté ve vybavených laboratořích. Rád jim předám „štafetový kolík“.

Březen 2009-03-05

Miroslav Provod

http://www.miroslavprovod.com

8 ttehz ttehz | 31. května 2009 v 20:04 | Reagovat

jsfgsdhf

9 Miroslav Provod Miroslav Provod | E-mail | Web | 26. listopadu 2009 v 9:43 | Reagovat

Náboj lidského těla

Nové znalosti o vlastnostech statické elektřiny, objasňující energetickou podstatu budování megalitických staveb, nabízejí také vysvětlení jiných nepoznaných jevů.  Budování megalitů pro ozdravné účely je jen výchozí poznatek. Z mnoha nápověd vyplývá, že tehdejší lidé také znali způsob, jak prostřednictvím jiných nábojů energetickou hodnotu lidského těla zvětšovat nebo zmenšovat. Současná věda o náboji lidského těla uvádí, že napětí na buněčných membránách se pohybuje v rozmezí mezi 30 až 80 mV a kapacita buněčných membrán vykazuje hodnotu 1µF na cm². Manipulací s uvedenými hodnotami se medicína nezabývá.
V historii se nachází více nápověd pro ovlivňování náboje lidského těla. Mimo energeticky upravených hornin to byly také na povrch vytékající vodní prameny. Lidem neuniklo, že voda se vyznačuje léčivými vlivy. Obvykle takové místo dávalo podnět k založení poutního místa a vybudování sakrální stavby. Ta ve své hmotě akumulovala statickou elektřinu vodního toku, ze které lidé získávali energii podobně jako z menhiru. Stejně jako v Lurdech v ojedinělých případech se poutník uzdravil. Většina zaznamenala úbytek únavy, lepší náladu apod.
Léčivý energetický efekt vody není trvalý. Pokud není v určité době zkonzumována, její náboj se pozvolna ztrácí přechodem do menších nábojů. Ve vodě zůstávají pouze minerály jako u všech prodejných minerálních vod.  Vrátit vodě energetickou hodnotu je snadné, lze tak učinit jejím protřepáváním nebo kontaktem větších nábojů. Léčivý efekt nelze ale paušalizovat. Je pravděpodobné, že lidé mají na buňkách odlišné energetické hodnoty a jinou potřebu minerálů, proto každý jedinec asi potřebuje jinou dávku statické elektřiny v kombinaci s různými minerály.
Energetické a chemické spolupůsobení nelze dosud vysvětlit, stejně jako nelze stanovit optimální velikost náboje lidského těla. Neustále se nacházíme v energetickém rastru nejrůznějších nábojů, které nás energeticky ovlivňují. K základním informacím se ale můžeme přiblížit velkým množstvím statistických údajů, které lze získat experimenty.
Pro výzkum manipulace s nábojem lidského těla nemusíme čekat na sestrojení měřicího přístroje. Budovatelé megalitů nepochybně k tomuto účelu používali také mnohem jednodušší instrumenty, půjdeme tedy jejich cestou a identifikace budeme provádět virgulí. Časy, kdy byla virgule zpochybňována, lze označit jako minulé. Virgule reaguje na souhlasnou polaritu náboje známou odpudivou silou.  Vysvětlení proč nereaguje v rukou každého jedince, spadá do oblasti dosud neobjasněné vlastností statické elektřiny -  polarity nábojů. Byla to virgule, která umožnila proniknout do tajemství megalitů a objevit dosud neznámé vlastnosti statické elektřiny. Nepochybuji o tom, že pomocí virgule lze učinit také první kroky ve výzkumu nábojů buněčných membrán. To ale vyžaduje získání statistických údajů z velkého množství experimentů pomocí zájemců o tuto problematiku.  Každému, kdo projeví na kolektivním experimentu zájem, mohu doporučit seznámit se s obsahem článků "Dowsing versus aura" a "Diagrams" na http://www.miroslavprovod.com/ , kde popisuji technologické postupy při identifikaci nábojů.
Velikost aury lidského těla, která kopíruje jeho tvar, je mnohem snadnější určit, když tělo přizpůsobíme tvaru koule tak, že se posadíme na schod a hlavu položíme na kolena. Virgulí identifikujeme poloměr a vypočteme objem koule. Nelze ale požadovat např. u lidí, kteří opouštějí sportovní stadion, nebo při podobné příležitosti, aby si sedali na schod. Vyřešil jsem to tak, že identifikuji velikost aury u lidí v místě hrudníku s tím, že jde ve všech případech o stejný zlomek aury. To je pro hodnocení a statistiku dostačující.
Velikost aury je přímo úměrná napětí na buňkách, její snadná identifikace umožňuje mít neustále pod kontrolou energetickou hladinu těla. Mohu proto doporučit získávat takto statistické údaje ve všech situacích. Zda je lůžko mimo škodlivé silné zóny, zjistíte identifikacemi velikosti aury před a po spánku. V tomto případě může být velikost aury značně ovlivněna kovovým lůžkem. Poučné bude také identifikovat spolujezdce v různých dopravních prostředcích před jízdou a po jejím ukončení, stejně jako před a po návštěvě shromaždiště lidí. Budete udiveni, co s energetikou těla učiní alkohol i se značným časovým odstupem. Neméně zajímavé bude sledovat auru na lidech závislých na nikotinu, alkoholu, drogách, u gamblerů, bezdomovců, lidech postižených určitou nemocí (od onkologa jsem získal informaci, že jeho nejvážnější pacienti mají auru 15 cm), apod. Získané informace lze ještě upřesnit údaji: muž, žena, věk.
Nebude snadné se přiblížit k poznatkům dávných kultur, o kterých jsme měli mylnou představu. Můžeme ale z průběhu dalších výzkumů očekávat další překvapující zkušenosti.
Listopad 2009
Miroslav Provod

10 Miroslav Provod Miroslav Provod | E-mail | Web | 21. listopadu 2010 v 15:41 | Reagovat

Physics during the age of megaliths
Over more than twenty years, I have realized hundreds of experiments, which were mostly motivated by trying to uncover the reasons and causes of not always convincingly explained working activities of ancient civilizations. In these experiments, I came to the conclusion that many activities of ancient prehistoric cultures were clearly motivated by the desire to exploit knowledge about the attributes of static electricity. Even in academic publications, I found no information on the range of the found properties of static electricity. It cannot be therefore excluded that they have never been published. For this reason, I admit it might be an entirely new knowledge.

Four probably yet unpublished properties of static electricity showed on the theme of implementation of many megalithic and religious structures. Many often seemingly useless construction activities of our ancestors could not be convincingly and logically explained without the connection with these new findings of the properties of static electricity. Historians and archaeologists have often helped themselves out by saying that the motivation for constructing many buildings in our history was based solely on a "ritual" or "calendar reason".  All researchers and scientists who "dared" linking knowledge of ancient cultures with modern knowledge of the physical energies were often ridiculed by generally accepted capacities and rendered as being textbook ignorants. The four properties of static electricity introduced are however far from a total explanation of all yet difficult to explain mysteries of our history. In some cases, the new knowledge about the properties of matter in connection with a charge of static electricity provides only partial explanation to the historical mysteries, which suggests that there can be many more unidentified properties of static electricity.

There is no doubt that there is an incorrect interpretation of certain parts of history in connection with the explanation of the motives for constructing many complex, but even the simplest of old buildings. It is therefore necessary to examine the question of logical reasons for building the constructions in context with new physical knowledge, which demonstrates that "knowledge" of ancient and extinct cultures surpassed the knowledge of modern history. The "ritual dogmas" will need to be replaced by new energy knowledge. This will create a real picture of the evolution of world cultures as well as a "springboard" for further research in some historical periods.

However, there are the already mentioned "scientific" obstacles that discourage many that are interested in modern research. These obstacles that psychologically bind the thinking of many researchers that are eager for truth are the skeptics. The skeptics, in an effort to stand out, which they cannot achieve in a different field of science, serve as scientific inquisitors. Being a skeptic is very easy as skeptics always respond to new ideas by saying "Everything that cannot be put in context with known facts cannot be assessed." They refuse to respect the fact that all new findings were found behind the edge of known facts in most cases.

I was saddened, for example, when the skeptics in the Czech Republic attached an ‘erratic boulder’ to Erich von Daniken. Even if Daniken did not bring any revolutionary ideas in his work, he would have done more for the promotion of history than all the Czech inquisitional skeptics combined. Daniken inspired hundreds of thousands of researchers around the world by his extensive work - thousands of them chose their field of work due to his exploratory study. And last but not least, after centuries of neglect many historical monuments that were described by Daniken are now cracking under the pressure of curious tourists. Daniken fully described the megalithic culture in his writings.
Literary works by Erich Daniken are well above the writings of other authors, who constantly repeat pieces of information that have already been published many times. I have studied all the writings of Erich Daniken and I can say that I gained more knowledge about the megaliths from his literature than I would have received by personal visits to the places described. There are more such cases, which I will not address here. I regard the ‘erratic boulder’ given to Erich Daniken as the worst injustice.

Skeptics could not have objected to the way Mr. Daniken describes the megalithic culture, but they likely just disagreed with his opinion that it could not have been created by a ‘textbook type’ civilization and that ancient cultures received the information from some advanced cultures from outer space. And here is the discord, skeptics recognize the current interpretation of history, Mr. Daniken, as well as many logically thinking people, does not. It does not matter where the ancient cultures received the information. The fact is that they must have obtained it somewhere. The view of Mr. Daniken that ancient cultures may have obtained the information from space cannot be assessed in any other way then as a creative idea. Any doubts about the astronauts from other planets can encourage others to think about other explanations. The essence of the literary work of Mr. Daniken is not just getting the source of information, but it is the whole megalithic culture. Reacting to the opinion of Mr. Daniken by granting him an ‘erratic boulder’ seems amateur and inappropriate. People expect from scientists that they will scientifically and properly reason their decision.

If skeptics think that people used to build thousands of megaliths all over the world for ritual and calendar purposes (as is currently mentioned in history) they only compromise themselves in the same way as archaeologists do. Unless it is explained what tools were used to machine the hardest diorite rock, unless it is experimentally demonstrated that it is possible to transport a block of rock weighing one thousand tons to a distance of two kilometers solely by the use of pulling and ropes, unless it is explained how people communicated with each other when they built the same types of megalithic structures around the world the account of Mr. Daniken cannot be clearly and categorically questioned. In this case, the purposely formulated assumption proposed by the skeptics by granting Erich von Daniken an ‘erratic boulder’ stated exactly the opposite. They reached a phase where public begun to question statements given by the skeptics.

The new knowledge about static electricity resulting from the research of megaliths seems like a great hint not only for the research of ancient cultures but also for several other fields. In addition, we can expect further findings of the unknown properties of static electricity.

I remind the importance of the four attributes of static electricity, which I describe in dozens of articles at http://www.miroslavprovod.com.
1 - Each material has a charge with three energy components (aura, zones, and interzones).
2 - When auras of two or more charges come into contact they merge into one common charge with common energy components.
3 – By merging charges into a joint charge, there is a gradual equalizing of their energetic potentials.
4 - During the equalizing of energetic potentials there is also a transfer of chemical properties.

October  2010
Miroslav Provod

11 Miroslav Provod Miroslav Provod | E-mail | Web | 12. února 2011 v 11:13 | Reagovat

The rows of Kounov
The yet unknown four properties of static charge, which were verified and proved by many experiments during an empirical research, explain not only the grouping of rocks in the rows of Kounov but also in many other cases. Men made hills were built across the whole world during the megalithic ages. There are about 100.000 of them on the American continent only. The known fact that friction of two different materials produces static charge has not been applied to flows of water (underground quells, streams, rivers, sea currents) yet. Water molecules create static charge due to their friction with rocks. The charge of water current produces three conductive energetic parts (aura, zones, and inter-zones) in the same way as charges of other matter. These penetrate every matter and create a conductive 3-D raster across the whole globe (the first yet unknown property of static charge). If we place a piece of any matter into one of the three energetic parts of a water current (a rock or earth in our case) that has a lower value of charge a spontaneous transfer of energy occurs between both pieces of matter until their energetic potentials have been equalized (the second yet unknown property of static charge).
The charge of the mound of Kounov did not probably have the value required and it was necessary to increase it. It was possible to perform this in two ways. One was adding more rock and the other adding auxiliary charges. The constructors of the mound decided to add auxiliary charges. They probably monitored the adjustment of the chemical composition of the charge of the mound.
The individual stones in the row were separated by such a distance that their auras overlapped each other. This fulfilled the condition for the creation of the common charge (third yet unknown property of static charge), which gained energy from the three dimensional conductive raster until its value was greater than the energetic value of the mound. After that the lower charge of the mound started to gain energy from charges of the row of rocks. The number of rows of rocks was given by the requirement of the constructors for the energetic value of the mound. By adding every additional row its energy increased. During the equalization of the energetic potentials a transfer of chemical properties occurs in between the charges at the same time (fourth yet unknown property of static charge). By combining rocks of different chemical compositions it is possible to correct the chemical properties of their common charge.
Looking at the bottoming on the individual stones in the rows by small stones it can be concluded that the place of the mound was “energetically hungry”. The small stones reduced the area of the surface that was in contact with the subsoil, which reduced the transfer of energy from the charge of the row of stones into the ground. The great area of the rows allowed for gaining energy from a great area of the energetic raster. This is a unique and admirable way of solving the increase of energy of the existing charge.
From our civilization point of view the technical development of ancient cultures is incomprehensible, but only until we realize that we missed something fundamental about static charge in the last century. Menhirs, dolmens, Logan stones, cromlechs and other similar small structures were used for curative purposes. The purpose of great megalithic structures with an energetic regulation like for example Teotihuacan, San Lorenzo, the pyramid of Akapan and many others that were built in a laborious way remains a mystery.
The above stated properties of static charge explain a lot not only in history but also hint that many yet unknown properties of static charge still wait for their uncovering.
http://www.miroslavprovod.com
centrum11@volny.cz  
Miroslav Provod

12 ANNYman ANNYman | E-mail | 26. září 2011 v 20:30 | Reagovat

[5]:děkuji za informování ;) toto jsou věci, které mě opravdu zajímají. na antigravitační vliv při budování monumentálních staveb dávnými civilizacemi mám stejný názor.. jsem rád že se najde někdo kdo to má v hlavě v pořádku a zajímá se o tyty věci.

13 YVETTE27BUTLER YVETTE27BUTLER | E-mail | Web | 18. února 2012 v 22:08 | Reagovat

If you want to buy a house, you will have to get the <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a>. Furthermore, my father commonly takes a student loan, which is really firm.

14 Smithe158 Smithe158 | E-mail | Web | 30. května 2014 v 23:53 | Reagovat

I do believe all of the ideas you've offered for your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please extend them a little from next time? Thank you for the post. cedakkggdecekadf

15 Pharmf133 Pharmf133 | E-mail | Web | 31. května 2014 v 13:26 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://opxaiey2.com/oyyaooy/1.html">cheap goods</a>

16 Pharmc516 Pharmc516 | E-mail | Web | 31. května 2014 v 13:29 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://opxaiey2.com/oyyaooy/4.html

17 Pharme102 Pharme102 | E-mail | Web | 31. května 2014 v 13:31 | Reagovat

Very nice site!

18 viagra viagra | E-mail | Web | 6. června 2014 v 1:25 | Reagovat

Hello!

19 Mirslav Provod Mirslav Provod | E-mail | Web | 10. června 2014 v 14:29 | Reagovat

Mohlo by Vás zajímat

Antigravitace

Nikola Tesla napsal: "Toho dne, kdy věda začne zkoumat mimo fyzikální úkazy, zaznamená za jediné desetiletí větší pokroky, než za celá staletí své dosavadní existence".

Na vyhledávačích lze nalézt fotodokumentaci neuvěřitelného nálezu. Na hoře Shoria na jižní Sibiři vědci zjistili masivní stěny žulových kamenů. Některé z těchto obrovských žulových kamenů váží více než 3 000 tun a byly zabudovány do zdiva ve výšce 40 metrů. Zahi Hawass uvádí podobný případ: „Některé hrobky jsou zahloubené a přikryté obdélníkovými kamennými bloky o velikosti několika nákladních vagónů nebo malých domů“. Nijak to nekomentuje, vyzní to jako by šlo o každodenní samozřejmost. Podle současného výkladu přepravy hornin v pravěku by mělo platit, že tří tisíci tunové horninové kvádry byly transportovány pomocí tažných lan, a do výše 40 metrů byly vyzdviženy neznámo čím. Bohužel je to hledisko i ostatních vědců, které nemůže obstát racionálním úvahám. Hmotnost jednoho celistvého kvádru 3 000 tun se rovná padesáti šedesáti tunovým tankům, to vylučuje další diskuse.
Tato závažná informace vyžaduje vyvolat zájem studentů o výzkum, zvýraznit skutečnost, že současná věda není schopna pro nedostatek informací transporty nadměrných hornin nijak vysvětlit. Žulové stěny na hoře Shoria budou neustále připomínat výzkumníkům, že lidé v pravěku vyřešili přesuny hornin za stejných přírodních podmínek, jaké má k dispozici současná věda. Dosud nepoznané vlastnosti největší přírodní síly - statické elektřiny, vytváří nepřekonatelnou překážku pokroku v mnoha oborech.  
Antigravitaci považuji za další neznámou vlastnost statické elektřiny, bez které by transporty nadměrných hornin byly nemyslitelné. Ojedinělé případy vznesu osob nebo hmoty byly popsány v historii, ale pro nepřesvědčivá zdůvodnění se jimi nikdo nezabýval.
Historie popisuje neuvěřitelné události o lidech plujících vzdušným prostorem bez pomoci jakéhokoli technického zařízení. Zdařilou levitaci pozoroval dokonce i císař František I. se svými dvořany. Hrdinou neobvyklé produkce byl mystik Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle vznese kdykoli do výše a může tam setrvat alespoň čtvrt hodiny. Panovník se rozhodl jeho tvrzení prověřit. Svědectví o úspěchu zkoušky se uchovalo, díky svobodnému pánovi du Prel. Panovník dal z vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho nechal umístit sto dukátů. Ty si měl ponechat Schindler, pokud by se mu je podařilo bez jakýchkoli pomůcek sundat. Schindler se asi minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peníze uchopit. Potom se pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel v prostoru, jako by si chtěl po námaze odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu.
V oregonském Vortexu se nachází kruh, který má v průměru asi padesát metrů, uvnitř se projevují anomálie, které za současných poznatků vědy nelze vysvětlit. Turisty udivuje, když postaví sklenici na šikmou plochu, koulí se směrem vzhůru. Další atrakcí je patnáctikilová koule zavěšená na řetězu. Návštěvníci ji mohou spatřit visící „z úhlu”, čímž se popírají zákony gravitace. Koule se totiž kymácí tak, že se středu kruhu jen přibližuje. V tom směru člověk kouli postrčí docela snadno, mnohem těžší je vyklonit ji k okraji kruhu.
  Podobná anomálie se nachází v Itálii poblíž papežova letního sídla u vesnice Rocca di Papa. Asi na sto metrech místní komunikace tu nefunguje zákon gravitace. Lidé zde zastavují auta a nechávají láhve a plechovky od nápojů kutálet na kopec. Místní mládež zde vyjíždí na kole do kopce, aniž by musela jedinkrát šlápnout do pedálů. Je snadné se přesvědčit, jak zde auto s vypnutým motorem zvolna vyjíždí do vrchu. Nukleární fyzik Luciano Gelmi vylil vodu na asfalt a ohromeně přihlížel, jak teče po silnici nahoru. Podobná místa se nacházejí v Japonsku, v Polsku, v Německu a Skotsku.
Není snadné antigravitaci uvěřit, ale tří tisíci tunové celistvé horniny, vyzdvižené do výšky čtyřiceti metrů nemohou nechat nikoho na pochybách. Myslím, že bude více užitečné seznámit studenty s neznámými vlastnostmi oregonského kruhu, než je nechat přetahovat sochu na Velikonočním ostrově. Stejně užitečné pro pokrok může být, nevymýšlet za každou cenu zdůvodnění nepotvrzená experimenty.
Pokud budeme mít zájem se dopracovat k antigravitaci, je nutné respektovat skutečnost, že megalitická kultura prochází dějinami jako jednotný celek od menhirů až po katedrály s tím, že podstatou hmoty je statická elektřina. Antigravitace nespadla z nebe, byla výsledkem vývoje civilizace, kterou musíme nejprve blíže poznat. Domnívám se, že k získání poznatků o antigravitaci budeme muset nejprve vysvětlit celou řadu pravěkých záhad, jako kdo dokázal organizovat přes jazykové bariéry budování megalitických struktur po celé Zemi, a mnohé další nevysvětlitelné jevy.
Velké koncentrace menhirů i dolmenů, jako na Golanských výšinách, v Asii nebo v kavkazských horách i v dalších místech naznačují, že s ohledem na zalidnění daných oblastí bylo vybudováno dolmenů neúměrně mnoho. To může mít nejen energetický důvod, ale také poznání dalších vlastností statické elektřiny. Ruské dolmeny se vyznačují pokrokovým rysem – jejich přední horniny v sobě mají pravidelný kruhový vstupní otvor, čímž další stěnou zvyšují energetickou koncentraci. To naznačuje zvýšený zájem o výzkum v této oblasti. V tomto smyslu se vrátíme k jednotlivým megalitickým strukturám, které je zapotřebí důkladněji vyhodnotit. Uvedu několik příkladů:  
Na celém území italského ostrova Sardinie historici napočítali přes sedm tisíc nuraghi, těchto podivuhodných starověkých "majáků“. Tyto stavby jsou totiž zbudované z velkých, mnohdy i několika tunových kamenů kladených na sebe bez použití malty, a jsou ve svém středu duté. Podstatou veškerých megalitických struktur je navršení hmoty nad energetickým místem, se kterým tvoří společný náboj. V místě budování nuraghi se nacházelo dostatek kamenů, proto byly využity jako stavební materiál. Ve vertikálním směru se zužující konstrukce zajišťují stabilitu, zejména když nebylo použito malty – jejich vnitřní prostor mohl být využit jako u dolmenů, k doplnění tělesné energie. Nuraghi fungovaly stejně jako menhiry i jiné megalitické struktury, jejich nadměrná koncentrace nebyla dosud zdůvodněna. Podobné kuželovité stavby byly budovány ve Skotsku zvané Brochs, i na jiných místech.
Na americkém kontinentě pro menší pracnost a v některých případech i pro nedostatek hornin lidé budovali hliněné valy (mounds), které měly stejnou funkci jako nuraghi nebo dolmeny. Nejméně nápadný, ale vysoce účinný akumulátor statické elektřiny jsem zaznamenal v České republice u řeky Vltava. Dva metry vysoký a několik desítek metrů dlouhý kamenný val, situovaný do kolmého směru vodního toku. Vlivem se měnících průtoků řeky jsou zóny vodního toku v neustálém kontaktu s kamenným valem, který doplňují energií. Podobné kamenné valy, připomínající skládku kamenů se nacházejí i na jiných místech. Budování energetických struktur nikdy neustalo, nacházejí se převážně v sakrálních stavbách, procházejí antikou i středověkem až do našeho období.  Je neuvěřitelné, že mohutná přírodní energie zůstala skryta pozornosti vědy a bez našeho vědomí nás ovlivňuje.
Golanské výšiny o rozloze asi 1250 kilometrů čtverečních jsou důležitou pramennou oblastí zásobující vodou čtyři státy. Nadměrná přítomnost statické elektřiny zde vyplývá z velkého počtu megalitických staveb. Zdejší kruhová stavba o průměru 159 metrů se skládá z pěti koncentrických kruhů vyskládaných z volně ložených kamenů o celkové hmotnosti asi 37 000 tun. Největší použité kameny váží kolem 20 tun. V okolí této stavby se nachází 8 500 dalších dolmenů a menhirů, z nichž největší váží 50 tun a jsou vysoké až 7 metrů.
Na Sardinii je přes sedm tisíc nuraghi, v kavkazských horách je asi 30 000 dolmenů, a na americkém kontinentu se nachází asi 100 000 mounds, ale také menhiry a dolmeny. Z toho lze odvodit, že na celé Zemi byly vybudovány milióny megalitických struktur. Jsou to zajímavé údaje, ale z toho nic nevyzkoumáme, k tomu je zapotřebí získat více podrobnějších informací. Není myslitelné zabývat se milióny megalitů, mohlo by stačit důkladně prozkoumat několik vybraných lokalit, zejména takové, kde se nacházejí transportované mnohatunové horniny jako například Kavkaz, Libanon, nebo Golanské výšiny.
Pod pojmem prozkoumat mám na mysli: fotodokumentaci, souřadnice, nadmořskou výšku, druh místní horniny, horninu megalitu, odlišnou horninu, která je součástí dolmenu. Je-li megalit funkční, tak velikost aury s rozestupy tří zón pokusit se identifikovat energetický zdroj megalitu, eventuálně další údaje dle požadavku specialistů. Zvýšenou pozornost věnovat viklanům (balanced rocks), jde o náhradní zdroje komunikační struktury.
Je to časově velmi náročný úkol, ale myslím, že magické slovo antigravitace by mohlo zapůsobit stejně jako zlatá horečka. Vidina vysokých zisků z úspory pohonných hmot, při snížení hmotností u tisíců letadel, lodí a miliónů aut, vyvolá v podnikatelských skupinách o výzkum zvýšený zájem. Bude je pobízet skutečnost, že nejde o nic nového, že je pouze zapotřebí odhalit něco, co již bylo v dávné minulosti nalezeno.
Odpovědi na vaše otázky naleznete na http://www.miroslavprovod.com
Červen 2014
Miroslav Provod

20 Smithc172 Smithc172 | E-mail | Web | 26. července 2014 v 8:56 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my site so i came to return the favor.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!! feefekdcaaacdegd

21 Smithb536 Smithb536 | E-mail | Web | 28. července 2014 v 8:20 | Reagovat

with people like one to grant visibly all of that numerous populaces would am inflicted with sold for electronic ebook to create selected jumps in favor of their unique terminate, mainly right away bdbkddbgdffkefed

22 Daur Daur | Web | 20. června 2015 v 6:48 | Reagovat

home credit půjčka kalkulačka ;-)

23 Larryquemo Larryquemo | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 20:44 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

24 Timothypsync Timothypsync | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 6:25 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/64YAkVNc

how can a 15 year old make money online fast, casino cruise no deposit bonus 2016, how to make money trading forex with no previous experience, online casino with free real money, how long does paypal money take to come through, online casino free play no deposit malaysia, how can i make easy money today, online casino real money canada
, make money online with small investment, best online casino games usa players, usa online casino, tesco credit card money transfer limit, fastest way to make money in india, casino online hd, can part time real estate agents make money, dreams online casino, онлайн казино видео рулетка, bank account form sbi, how to make money from home legit way
, bank account transfer letter format sbi, how to make money online blackjack, online casino visa card, best way to get easy cash, how make money in kenya, make money online singapore, start online casino website, is online gaming legal in the united states

25 WilliamLouri WilliamLouri | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 21:05 | Reagovat

You suggested this exceptionally well!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.